Aktuality > Závazné hygienické pokyny

Závazné hygienické pokyny

Tato opatření vychází z doporučení MŠMT.

Žáci ve škole - od 12.10. mají do všech pracovišť ZUŠ Vsetín dovolený vstup pouze žáci hudebního oboru a to na hodiny nástroje. Veškerá ostatní výuka (hudební nauky, komorní hry, sbor, výtvarný, taneční a literárně dramatický obor) probíhá distanční způsobem.

Nošení roušek
je povinné ve všech prostorách školy, s výjimkou aktivit jako hraní na dechové nástorje, zpěv, tanec, divadelní zkouška...

Při vstupu do školy si všechny osoby dezinfikují ruce a očistí obuv.

Žáci mohou využívat k přezutí a převlečení skříňky v šatnách. V takovém případě si budou muset dezinfikovat nebo umýt ruce i při vstupu do třídy.

Do tříd musí mít všichni žáci přezůvky.

Vstup do budovy je umožněn rodičům pouze v nejnutnějších případech (konzultace s vedením školy nebo s pedagogem, návštěva školních akcí). Za nepříznivého počasí lze při čekání na děti využít prostory šatny.

Osoby s příznaky infekčního onemocnění mají do školy vstup zakázán.

Při zjištění (objevení) infekčních příznaků u žáka musí být dodržen následující postup:

Příznaky
jsou patrné již při příchodu
žáka do školy a není přítomen zákonný zástupce nezletilého žáka – škola neprodleně informuje zákonného zástupce o nutnosti bezodkladného vyzvednutí/převzetí/odchodu žáka ze školy; pokud toto není možné, postupuje se podle následujícího bodu.

Příznaky se vyskytnou v průběhu přítomnosti žáka ve škole; učitel neprodleně poskytne žákovi roušku, žák je odveden do předem připravené samostatné místnosti a učitel informuje zákonného zástupce nezletilého žáka o
nutnosti bezodkladného vyzvednutí/převzetí/odchodu žáka ze školy.

Ve všech uvedených případech zákonný zástupce, resp. zletilý žák má telefonicky kontaktovat praktického lékaře, který rozhodne o dalším postupu.

Žákovi s přetrvávajícími příznaky infekčního onemocnění, které jsou projevem chronického onemocnění, včetně alergického onemocnění (rýma, kašel), je umožněn vstup do školy pouze v případě, prokáže-li, že netrpí infekční nemocí (potvrzuje praktický lékař).

V případě výskytu onemocnění covid-19 se karanténa týká okruhu osob, které byly v rizikovém kontaktu. O okruhu těchto osob rozhoduje příslušná KHS na základě protiepidemického šetření.
Share on Facebook
Tweet