Projekt Erasmus+

 

Co je Erasmus+?

 
 

Klíčová akce 2 (KA2)

 
Spolupráce na inovacích a výměna osvědčených postupů podporuje mezinárodní spolupráci v oblasti vzdělávání, odborné přípravy a mládeže. V rámci KA2 je možné se zapojit do několika typů projektů. Jedním z nich jsou strategická partnerství, která se zaměřují na sdílení a výměnu zkušeností mezi organizacemi působícími v oblasti vzdělávání a práce s mládeží, na přenos a realizaci inovativních postupů na organizační, místní, regionální, národní nebo evropské úrovni.

Mateřské, základní a střední školy mohou v rámci Klíčové akce 2 (KA2) pro školský sektor získávat granty pro realizaci strategických partnerství. Do těchto partnerství mohou nově vstupovat i další organizace navázané na školní vzdělávání, zachována zůstává i specifická podoba projektů regionální spolupráce

Strategická partnerství pouze mezi školami umožňují mateřským, základním a středním školám aktuálně zapsaným v Rejstříku MŠMT ke dni podávání žádostí realizovat projekty mezinárodní spolupráce s dalšími školami z různých evropských zemí. Jedná se o nástupnickou aktivitu Partnerství škol a Individuální mobility žáků Comenius. V rámci projektů plánovaných na 12 až 36 měsíců mohou školy ze dvou a více zemí spolupracovat na společném tématu, vyměňovat si zkušenosti, organizovat společné i místní aktivity, pracovat na výstupech projektu a ty následně sdílet a šířit i mimo zapojené školy. V průběhu projektu se zástupci škol mohou setkávat na projektových schůzkách na jednotlivých školách, monitorovat a hodnotit průběh projektu a plánovat jeho další směřování. V rámci grantu lze získat podporu i na různé typy mobilit. V případě žáků se jedná o krátkodobé výměnné pobyty a dlouhodobé studijní pobyty na partnerských školách. V případě pracovníků škol se jedná o krátkodobá společná školení a dlouhodobou učitelskou mobilitu v podobě pracovní stáže. Partnerství pouze mezi školami mají oproti všem ostatním typům strategických partnerství v programu Erasmus+ specifická pravidla financování, umožňující každé ze zapojených škol spravovat svůj podíl na grantových prostředcích samostatně.

Období trvání pro projekt v délce 36 měsíců:
začátek 1. 9. 2017
konec 31. 8. 2020
 
 

Téma projektu č. 1 Evropa umění, múz a pohybu

 
Smyslem Erasmu+ je spojovat studenty, žáky, místa, utvářet nová přátelství i tvorbu.

Projekt A, nese název Evropa umění, múz a pohybu v letošním školním roce dovršuje své trvání. Tento rok se váže hlavně k dramatu a pohybu, které se vzájemně prolnou při závěrečné show konané v květnu příštího roku na viennské konzervatoři. V této souvislosti čeká také naše vybrané žáky mobilita, při níž se akce zúčastní. Koncert se ponese v dramatickém duchu rozpolcených rodů Monteků a Kapuletů a se smířlivým koncem ukáže spolupráci lotyšských, českých a francouzských žáků zúčastněných škol. Naši žáci dramatického oboru při dvou jarních mobilitách vytvoří pantomimu právě na Shakespearovo téma, natočí záznam a ten se také promítne při viennské show. Dále zde vystoupí flétnistka, bubenice a další 3 tanečnice.

Odkaz na video k mobilitě našich žáků v Sevillle, Španělsko 5/2019: https://www.youtube.com/watch?v=pyrOjXsIOik

Odkaz na konzervatoř ve Vienne:
https://conservatoire.vienne.fr/agendas
 
 
 

Téma projektu č. 2 Kulturou proti neúspěchu ve škole

 
Projekt B s názvem Kulturou proti selhání ve škole se zabývá převážně výukou angličtiny v technické formě - výuka v počítačových učebnách, online videokonference, ale i hravou formou při sportovních tréninzích, při různých společných aktivitách a hlavně účastní na jazykovém táboře. Letos čeká organizace tohoto tábora právě naši školu ve spolupráci s Alcedem, setkají se zde žáci z Francie, Turecka, Kypru, Polska, Španělska a Řecka. Na 14 denním setkání si přihlášení žáci procvičí nejen anglický jazyk, ale také ty ostatní a společně zažijí různé druhy aktivit. Angličtinu procvičujeme také formou psaní článků na vybraná témata. Letos si žáci zvolili téma Flamenco a Tradiční turecké hudební nástroje.

Ukázky článků:
http://casf-erasmus.eu/?p=1575
http://casf-erasmus.eu/?p=1220

Odkaz na webové stránky Projektu B:
http://casf-erasmus.eu/