Úřední deska

 
 
Struktura informací:
dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím a vyhlášky 442/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů

1. Název: Základní umělecká škola Vsetín, příspěvková organizace

2. Důvod a způsob založení:
Základní umělecká škola Vsetín byla zřízena Krajským úřadem Zlín jako příspěvková organizace zřizovací listinou vydanou 1.4. 1993.
Datum zařazení do sítě: 27.05.1996
Poslední aktualizace v síti: 01.09.2008
Právní forma: příspěvková organizace.
Právnická osoba zřízená na dobu neurčitou.
Zřizovatel:
Krajský úřad Zlínského kraje, Odbor školství, mládeže a sportu
třída Tomáše Bati 21
761 90 Zlín
http://www.kr-zlinsky.cz/

Základní umělecká škola poskytuje základní vzdělání v jednotlivých uměleckých oborech a připravuje pro studium učebních a studijních oborů ve středních školách uměleckého zaměření a na konzervatoři, připravuje také odborně pro studium na vysokých školách s uměleckým zaměřením. Každý absolvent ZUŠ by měl mít takové základy vzdělání, aby obstál v jakémkoliv amatérském sdružení. Škola totiž nepřipravuje jenom budoucí profesionály, nýbrž dává nahlédnout do světa umění každému talentovanému člověku, dítěti či dospělému.
 
3. Organizační struktura: schéma struktury

4. Kontaktní spojení:
4.1 Kontaktní poštovní adresa: Základní umělecká škola Vsetín
Podsedky 285
755 01 Vsetín

4.2 Adresa úřadovny pro osobní návštěvu je shodná s poštovní adresou.
4.3 Úřední hodiny: pondělí a středa, čas je nutné předem telefonicky domluvit..
4.4 Telefonní čísla: Radim Trčálek, DiS.
ředitel školy
telefon: +420 571 411 725
mobil: +420 730 571 062
Další telefonní čísla

4.5 Datová schránka: zeavtpr
4.6 Adresa internetové stránky: http://www.zus-vsetin.org/cz
4.7 Adresa e-podatelny: zastupce@zus-vsetin.org

4.8 Další elektronické adresy:

Radim Trčálek, DiS.
ředitel školy
E-mail: reditel@zus-vsetin.org

Mgr. Veronika Lelková
zástupkyně ředitele
E-mail: zastupce@zus-vsetin.org

Ing. Hana Lukešová
účetní
E-mail: hlukesova@zus-vsetin.org

Marta Filgasová
ekonomka
E-mail: ekonom@zus-vsetin.org

5. Případné platby lze poukázat:

Na základě údajů doručených rodičům žáků převodem z účtu na účet školy.

6. IČ : 00851906

7. DIČ :
Subjekt není plátcem daně z přidané hodnoty.
 
8. Dokumenty:
8.1 Seznamy hlavních dokumentů:
Školní řád
Školní vzdělávací program od 01.09.2022
Pracovní řád
Organizační řád

8.2 Ostatní dokumenty:
Prohlášení o přístupnosti internetových stránek.
Směrnice pro poskytování informací

8.3 GDPR:
Směrnice na ochranu osobních údajů
Zásady zpracování osobních údajů

Rozpočet:
2. upravený rozpočet na rok 2022 příspěvkové organizace ZK
Rozpočet na rok 2023 a střednědobý výhled rozpočtu na roky 2024 a 2025
Upravený rozpočet na rok 2022
Návrh rozpočtu na rok 2023 a návrh střednědobého výhledu rozpočtu na roky 2024 a 2025

2. upravený rozpočet na rok 2021 příspěvkové organizace zřízené ZK
Rozpočet na rok 2022 a střednědobý výhled rozpočtu na roky 2023 a 2024
Upravený rozpočet na rok 2021
Návrh rozpočtu na rok 2022 a návrh střednědobého výhledu rozpočtu na roky 2023 a 2024
2. upravený rozpočet na rok 2020 příspěvkové organizace zřízené Zlínským krajem (k 31.12.)
Rozpočet na rok 2021 a střednědobý výhled rozpočtu na roky 2022 a 2023
Upravený rozpočet na rok 2020
Návrh rozpočtu na rok 2021 a návrh střednědobého výhledu rozpočtu na roky 2022 a 2023
Rozpočet na rok 2020 a střednědobý výhled rozpočtu na roky 2021 a 2022
Návrh rozpočtu na rok 2020 a návrh střednědobého výhledu rozpočtu na roky 2021 a 2022
2. upravený rozpočet na rok 2019 příspěvkové organizace zřízené Zlínským krajemUpravený rozpočet na rok 2019
Upravený rozpočet na rok 2019
Návrh rozpočtu na rok 2019 a návrh střednědobého výhledu rozpočtu na roky 2020 a 2021
Upravený rozpočet na rok 2018

9. Žádosti o informace:
Zákon č. 106/1999 Sb., ve znění pozdějších předpisů o svobodném přístupu k informacím, stanovuje ZUŠ Vsetín povinnost poskytnout informace vztahující se k její působnosti.
Žádat o informace může každá fyzická i právnická osoba. Tuto žádost není třeba žádným způsobem zdůvodňovat.
Povinnost poskytovat informace se netýká dotazů na názory, budoucí rozhodnutí a vytváření nových informací.
Žádost o poskytnutí informace se podává ústně nebo písemně, a to i prostřednictvím sítě nebo služby elektronických komunikací.

U každé žádosti o informace ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., ve znění pozdějších předpisů o svobodném přístupu k informacím, musí být jednoznačně zřejmé, že se žadatel domáhá poskytnutí informace ve smyslu tohoto zákona.
Informace poskytovaná na základě žádosti se poskytuje ve formátech a jazycích podle obsahu žádosti o poskytnutí informace, nestanoví-li zákon jinak, a ve formátu nebo jazyce, ve kterých byla vytvořena.

1) Písemně:
Žádost je podána dnem, kdy ji obdržela škola. Žádost musí obsahovat doručovací adresu školy, Fyzická osoba uvede v žádosti jméno, příjmení, datum narození,adresu místa trvalého pobytu nebo, není-li přihlášena k trvalému pobytu, adresu bydliště a adresu pro doručování, liší-li se od adresy místa trvalého pobytu nebo bydliště. Právnická osoba uvede název, identifikační číslo, adresu sídla a adresu pro doručování, liší-li se od adresy sídla. Adresou pro doručování se rozumí též elektronická adresa. Neobsahuje-li žádost všechny požadované údaje, není žádostí ve smyslu zákona.

2) Elektronicky:
Žádost je podána dnem, kdy ji obdržela škola. Žádost musí být podána prostřednictvím elektronické podatelny školy. Žádost musí splňovat stejné podmínky jako žádost písemná.

3) Ústně:
Na ústní žádost poskytne škola ústní informaci.
Není-li žadateli na ústně podanou žádost informace poskytnuta anebo nepovažuje-li žadatel informaci poskytnutou na ústně podanou žádost za dostačující, je třeba podat žádost písemně.

Škola žádost posoudí a:
a) brání-li nedostatek údajů o žadateli (žádost nesplňuje všechny podmínky zákona) postupu vyřízení žádosti o informaci podle tohoto zákona, zejména podle § 14 a nebo 15, vyzve žadatele ve lhůtě do 7 dnů ode dne podání žádosti, aby žádost doplnil; nevyhoví-li žadatel této výzvě do 30 dnů ode dne jejího doručení, žádost odloží.

b) v případě, že je žádost nesrozumitelná, není zřejmé, jaká informace je požadována, nebo je formulována příliš obecně, vyzve žadatele ve lhůtě do 7 dnů od podání žádosti, aby žádost upřesnil, neupřesní-li žadatel žádost do 30 dnů ode dne doručení výzvy, rozhodne o odmítnutí žádosti.

c) v případe, že požadované informace se nevztahují k její působnosti, žádost odloží a tuto odůvodněnou skutečnost sdělí do 7 dnů ode dne doručení žádosti žadateli.

d) nerozhodne-li podle § 15, poskytne informaci v souladu se žádostí ve lhůtě nejpozději do 15 dnů ode dne ode dne přijetí žádosti nebo ode dne jejího doplnění.

Lhůtu pro poskytnutí informace podle odstavce 5 písm. d) může škola prodloužit ze závažných důvodů, nejvýše však o deset dní.

O postupu při poskytování informace se pořídí záznam.

Pokud škola žádosti, byt i jen zčásti, nevyhoví, vydá ve lhůtě pro vyřízení žádosti rozhodnutí o odmítnutí žádosti, popřípadě o odmítnutí části žádosti.

Proti rozhodnutí školy o odmítnutí žádosti lze podat odvolání u nadřízeného úřadu.
Krajský úřad Zlínského kraje
třída Tomáše Bati 21
761 90 Zlín
 
10. Příjem žádostí a dalších podání:
Postup při vyřizování stížností

11. Opravné prostředky:
V případě nesouhlasného stanoviska s rozhodnutím zástupce statutárního orgánu je možné podat žádost o opravný prostředek u Krajského úřadu Zlínského kraje.
Adresa:
Krajský úřad Zlínského kraje
Odbor školství, mládeže a sportu
třída Tomáše Bati 21
761 90 Zlín

Poučení o formě a náležitostech opravného prostředku je vždy součástí každého rozhodnutí zástupce statutárního orgánu, proti němuž je opravný prostředek podáván.

12. Formuláře:
Přihláška ke studiu
Žádost o povolení individuálního studia hudební nauky

13. Popisy postupů - návody pro řešení životních situací:
https://portal.gov.cz/portal/obcan/situace/196/201/


14. Předpisy:
14.1 Nejdůležitější používané předpisy:
Zákon č. 472/2011 Sb., kterým se mění zákon č. 561/2004 Sb.,
o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů.
Zákon č. 563/2004 Sb. o pedagogických pracovnících
Zákon č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územích rozpočtů
Zákon č. 143/92 Sb. o platu
Zákon č. 262/2006 Sb. zákoník práce
Vyhláška MŠMT č. 317/2005 Sb. o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků
Vyhláška č. 71/2005 Sb. o základním uměleckém vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů
Vnitřní směrnice a školní řád
http://www.msmt.cz/dokumenty

14. 2 Vydané právní předpisy:
sdělení rodičům

Uvedené předpisy jsou k fyzickému nahlédnutí na adrese:
Základní umělecká škola Vsetín
Podsedky 285
755 01 Vsetín

v úředních hodinách: pondělí a středa, čas je nutné předem telefonicky domluvit.
 
15. Úhrady za poskytování informací
15.1 Sazebník úhrad za poskytování informací

a/ Kopírování:
A4 jednostranně 5,- Kč
A4 oboustranně 10,- Kč
A3 jednostranně 10,- Kč
A3 oboustranně 20,- Kč

b/ Tisk:
A4 černobíle 5,- Kč
A4 barevně 10,- Kč

c/ Kopírování na CD/DVD:
cena za nosič 50,- Kč

d/ Poštovné:
Za odeslání informace na adresu udanou žadatelem: dle platného ceníku České pošty
Přirážka za doporučenou zásilku: ke všem sazbám 30,- Kč
Přirážka za zaslání informace na dobírku: 30,- Kč

e/ Nahlížení do vnitřních dokumentů školy:
Bezplatné

f/ Platební podmínky:
Žadatel při podání žádosti a jejím zaevidování uhradí zálohu ve výši max. 75% na úhradu předpokládaných nákladů. Záloha je splatná při podání ústní žádosti o informaci v pokladně v hotovosti. U písemně podané žádosti je záloha splatná do 3 dnů po obdržení výzvy k zaplacení zaslané žadateli a to úhradou v hotovosti v pokladně, zaslanou složenkou nebo převodem na bankovní účet s uvedením variabilního symbolu na složence.
Vyúčtování zálohy bude provedeno v závislosti na skutečně vynaložených nákladech spojených s vyhledáváním informací a výsledná částka bude sdělena žadateli nejpozději ve lhůtě po poskytnutí informace. Žadatel uhradí vyúčtovanou částku buď v hotovosti při převzetí informace, nebo převzetím informace zaslané na dobírku.
Záloha se při odmítnutí dobírky nevrací, je použita na úhradu vzniklých nákladů při vyhledávání a kopírování vyžádané informace.

15.2 Usnesení nadřízeného orgánu o výši úhrad za poskytnutí informací.

16. Licenční smlouvy
16.1 Vzory licenčních smluv

16.2 Výhradní licence

Bez licenčních smluv

17. Výroční zprávy podle zákona č. 106/1999 Sb.

Výroční zpráva 2021/2022
Výroční zpráva 2020/2021
Výroční zpráva 2019/2020
Výroční zpráva 2018/2019
Výroční zpráva 2017/2018
Výroční zpráva 2016/2017
Výroční zpráva 2015/2016
Výroční zpráva 2014/2015
Výroční zpráva 2013/2014
Výroční zpráva 2012/2013
Výroční zpráva 2011/2012
Výroční zpráva 2010/2011