Výtvarný obor

 
Výtvarný obor ZUŠ Vsetín je otevřen všem dětem které projevují zájem o výtvarné vzdělávání. Výuka směřuje k rozvíjení osobností žáků a nabízí jim možnosti, jak se vyjádřit. Rozvíjí praktické dovednosti a teoretické znalosti a vede žáka k osvojení nových výtvarných technik a prostředků. Výtvarný obor seznamuje žáky s historií umění (historické styly a slohy), přibližuje jim současné výtvarné umění a podporuje jejich zájem o kulturní dění nejen v regionu.

Úlohou oboru je vzbudit zájem o výtvarné umění a prostřednictvím výtvarného tématu otevřít prostor pro rozvíjení vlastních schopností a utváření výtvarného názoru. Žák rozvíjí estetické cítění, smyslové vnímání, rozumové i citové hodnocení okolního světa. V závěru studia by žáci měli samostatně a cíleně volit materiál i techniku, která bude nejlépe vyhovovat jejich výtvarnému záměru a vyjádření, jehož součástí je i obhajoba své práce.

Nadaným žákům poskytuje výtvarný obor individuální přípravu k talentovým zkouškám na střední a vysoké školy s výtvarným zaměřením (umělecké, pedagogické, grafické, architektura).

Každoročně se výtvarný obor prezentuje výstavami projektů, na kterých žáci průběžně pracovali po celý školní rok.

Výuka probíhá v rozsahu 3 vyučovacích hodin týdně, ve skupině do 15 žáků v základním studiu I. a II. stupně. Nově přijatí žáci jsou zařazováni do ročníků podle věku. Toto opatření respektuje mentální zralost dětí, která je podmínkou pro skupinovou spolupráci a pro způsoby motivace žáků při výuce.