O škole

 
Základní umělecká škola Vsetín je školou státní s více jak 120letou tradicí, jejímž zřizovatelem je Zlínský kraj. Od roku 1985 působí všechny její obory v budově na Horním městě na ulici Podsedky, která byla postavena podle návrhu architekta Michala Urbánka již v roce 1889.

Historie uměleckého školního vzdělávání ve městě začíná v roce 1895 založením Hudební školy ve Vsetíně, pro niž byly vyhrazeny učebny právě v budově tehdy nazývané jako Horní škola. V průběhu následujících desetiletí se sídlo školy, její název a působiště mnohokrát stěhovalo, počet oborů a studentů zvyšoval a od roku 2005 byla zřizována odloučená pracoviště v okolních obcích.

V současné době sídlí Základní umělecká škola Vsetín zpět ve svém prvotním působišti na ulici Podsedky, výuku poskytuje pro 800 studentů v oborech hudebním, výtvarném, tanečním a literárně-dramatickém a to jak na kmenové škole, tak odloučených pracovištích v Horní Lidči, Valašské Polance, Lidečku a Jablůnce.

Škola od doby svého založení poskytla kvalitní uměleckou výuku mnoha generacím, nepřerušila činnost a stále plnila své poslání – rozvíjet umělecké vlohy dětí a mládeže, ovlivňovat osobnost žáka po stránce estetické a etické, obohacovat jeho citový život a rozvíjet touhu po kulturním zážitku a vyjádření. Stejné cíle si ZUŠ Vsetín klade i do budoucna - udržet a rozvíjet oblastní kulturní tradici, stejně jako tomu bylo v minulých desetiletích, vychovávat mladé umělce a účastnit se aktivně kulturních akcí v regionu.
 
 
 

Informace pro veřejnost

 

Nejdůležitější předpisy, kterými se ZUŠ řídí:

 
 
 
  • zákon č. 472/2011 Sb., kterým se mění zákon č. 561/2004 Sb.,
    o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů
  • zákon č. 563/2004 Sb. o pedagogických pracovnících
  • zákon č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územích rozpočtů
  • zákon č. 143/92 Sb. o platu
  • zákon č. 262/2006 Sb. zákoník práce
  • vyhláška MŠMT č. 317/2005 Sb. o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků
  • vyhláška č. 71/2005 Sb. o základním uměleckém vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů
  • vnitřní směrnice a školní řád